ป้ายไฟ led VS กฎหมายไทย

0 Comments
ป้ายไฟ LED

ใครจะรู้ว่าป้ายไฟ ledที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องถนนทุกวันนี้จะมีกฎหมายคุ้มครองด้วย แถมยังเป็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียว ซึ่งบทความนี้เราได้รวบรวมเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายไฟ ledมาฝาก แต่เรื่องราวกฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายไฟ ledจะมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

เรื่องราวกฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราภาษีป้ายไฟ led

อัตราภาษีป้ายไฟ led จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท และป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท เมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อขอทำป้ายไฟ led

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อขอทำป้ายไฟ led มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย และหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

บทกำหนดโทษของการละเมิดกฎหมายติดตั้งป้ายไฟ led

  • ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
  • ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ เรื่องราวกฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราภาษีป้ายไฟ led เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อขอทำป้ายไฟ led และบทกำหนดโทษของการละเมิดกฎหมายติดตั้งป้ายไฟ led ที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ ทั้งนี้ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวกฎหมายป้ายไฟ led ที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย