0 Comments
ป้ายไฟ LED

ป้ายไฟ led VS กฎหมายไทย

ใครจะรู้ว่าป้ายไฟ ledที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องถนนทุกวันนี้จะมีกฎหมายคุ้มครองด้วย แถมยังเป็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียว ซึ่งบทความนี้เราได้รวบรวมเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายไฟ ledมาฝาก แต่เรื่องราวกฎหมายที่เกี่ยวกับป้ายไฟ ledจะมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย เรื่องราวกฎหมายที่เกี่ยวกับอัตราภาษีป้ายไฟ led อัตราภาษีป้ายไฟ led จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท และป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท เมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อขอทำป้ายไฟ led เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อขอทำป้ายไฟ led มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท […]