0 Comments
อบรม จป บริหาร

ทำไมต้องอบรมจป บริหารออนไลน์ มีข้อดีอย่างไร

หากกิจการเข้าข่ายตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ต้องมีการแต่งตั้ง จป หรือเจ้าหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน อาทิเช่น จป บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มาจากลูกจ้างในระดับบริหารหรือนายจ้างเอง การส่งลูกจ้างระดับบริหารเข้ารับการอบรมจป บริหารนั้นสำคัญมากจะทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการทำงาน โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของตนเอง การอบรมจป บริหาร ปัจจุบันสามารถอบรมได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำไมต้องอบรมออนไลน์มีข้อดีอย่างไร มาดูกัน  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรม  การอบรมจป บริหารออนไลน์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรม หากเป็นการอบรมออนไลน์ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเดินทางไปอบรมที่ไหน ไม่ต้องเช่าสถานที่ ไม่เปลืองค่าน้ำมันในการเดินทาง หรือวิทยากรผู้อบรมไม่ต้องเดินทางมาอบรม ณ สถานที่ต่างๆ ศูนย์อบรม จป เรียกเก็บค่าใช้จ่ายถูกกว่าการอบรมนอกสถานที่ เรียกได้ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งผู้อบรมและผู้เข้ารับการอบรม  สะดวกสบายมากกว่า  ยุคนี้สมัยนี้ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญ มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตหลายภาคส่วน อาทิเช่น การประชุมออนไลน์ การเรียนการสอบ การสัมมนา ไม่เว้นแม้แต่การอบรมจป บริหารออนไลน์ เพราะมีความสะดวกสบายมากกว่า อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียร มีคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต โน๊ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้ารับการอบรมได้แล้ว  ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 […]